GRUNDEJERFORENINGen SØVANG

I 1918 blev 80 tønder land af Store Magleby Fælled købt til udstykning. Jorden blev udstykket i ca. 400 parceller og det nye kvarter fik navnet  Søvang. I 1918 stiftede 100 nybyggere Grundejerforeningen Søvang . Foreningen havde travlt med opgaver som vandforsyning, vejanlæg og afvanding. Desuden arbejdede foreningen på at etablere busforbindelse, postbesørgelse, elforsyning og meget andet. I dag er vi mere end 600 parceller i Søvang. Grundejerforeningen har stadig travlt med at forbedre forholdene for grundejerne i en skøn harmoni af at følge med tidens udvikling samtidig med at bevare det unikke og beskytte den smukke natur.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

§1 Navn 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Søvang. 

§2 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Dragør kommune 

§3 Medlemsret og medlemspligt, Ejerskifte, Stemmeret 

De til enhver tid værende ejere af parceller, der oprindelig er udstykket fra matr.nr. 13c, 24b, 24c, 41a, 41e, 41f og 100a af St. Magleby by, St. Magleby, har ret og ifølge de på ejendommen hvilende servitutter pligt til at være medlemmer af foreningen. Andre kan ikke optages som medlemmer. 

I tilfælde af ejerskifte er nye ejere, når deres adkomst er tinglyst som ubetinget indtrådt i, og tidligere ejere frigjort for fremtidige forpligtelser overfor foreningen. Dog hæfter tidligere ejere for alle forfaldne ydelser, så længe foreningen ikke har modtaget meddelelse om overtagelsen.  

Såvel tidligere som nye ejere er pligtige til at påse, at ejerskifte straks anmeldes til foreningens kasserer med oplysning om nye ejeres navne og bopæl samt parcellernes adresser og matrikelnumre. 

I tilfælde, hvor der på en eller flere parceller er opført beboelsesbygning/er indeholdende en flerhed af selvstændige boliger (dvs. boliger med eget køkken og eget WC/badeværelse), tilkommer der ejeren en stemme for hver af de første to boliger og ½ stemme for hver af de øvrige, dog rundet op til nærmeste hele tal. 

§4 Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i deres egenskab af parcelejere, navnlig med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesindretninger og overfor de offentlige myndigheder. 

§5 Medlemsbidrag m.m. 

Foruden medlemsbidrag, som ved en gyldig foreningsbeslutning pålægges medlemmerne til foreningens udgifter og administration, er bestyrelsen berettiget til hos de respektive grundejere at opkræve særskilte beløb til dækning af arbejde, som den har ladet udføre i henhold til § 9 og ordensreglementet. Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Forslag, der medfører forøget medlemsbidrag samt forslag til ændring af bidragenes beregningsmåde, kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslagene har været opført på den udsendte dagsorden. Medlemsbidraget opkræves pr. parcel. I tilfælde, som beskrevet i § 3 sidste afsnit, betaler ejeren et fuldt kontingent, svarende til hver hele stemme, medlemmet kan udøve. Såfremt der er flere ejere, fordeler disse selv stemmerne imellem sig.   

§6 Betalingsterminer m.m. 

Det i § 5 nævnte medlemsbidrag opkræves to gange årlig og forfalder til betaling den  1. januar og den 1. juli. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i betalingsmåneden. Indbetales medlemsbidraget ikke rettidigt, udsendes rykkeropkrævning, indeholdende medlemsbidraget samt et rykkergebyr. Størrelsen af rykkergebyret fastsættes af generalforsamlingen. Indbetales restancen ikke senest på den på rykkeropkrævningen nævnte betalingsfrist, kan restancen med påløbne udgifter overgives til retslig inkasso. Omkostningerne ved inkasso pålægges de respektive medlemmer. 

Midlertidig henstand vil under særlige forhold kunne bevilges, forudsat at der inden betalingsfristens udløb rettes henvendelse til foreningens kasserer. 

Så længe et medlem er i restance, fortabes medlemsrettighederne. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at afgive stemme på generalforsamlingen. 

§7 Medlemmernes andel i foreningens midler 

De enkelte medlemmers andele i foreningens midler kan ikke overdrages eller pantsættes til tredjemand og kan ikke være genstand for retsforfølgning fra det enkelte medlems kreditorer. De kan kun overgå til et andet medlem, når medlemsskifte finder sted efter vedtægternes § 3. 

§8 Medlemmernes adresser 

Medlemmerne er pligtige til stadighed at holde kassereren underrettet om deres adresse samt mailadresser. Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende vedtægter, når den sendes til den adresse, som er opgivet fra det pågældende medlems side. 

§9 Ordensreglement og servitutter 

Ethvert medlem er pligtigt til at rette sig efter de af generalforsamlingen fastsatte regler for orden og renlighed på grundene og på de veje og stier, der begrænser disse. Medlemmerne er i så henseende ansvarlige for såvel egen husstand som for eventuelle lejere. 

Ligeledes er de enkelte medlemmer pligtige til at overholde de på grundene hvilende servitutter og foreningen ordensreglement. Foreningen har påtaleret med hensyn til servitutternes og ordensreglementets overholdelse.   


GENERALFORSAMLINGER 

§10 Ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Dagsorden, årsregnskab, budgetforslag og adgangskort udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Dagsorden skal i alle tilfælde indeholde følgende punkter:  – Valg af dirigent – Beretning om foreningens virksomhed  – Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  – Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år  – Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, jf. § 5 og § 14.  – Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.  – Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.  – Eventuelt. 

§11 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 25 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftligt motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske på bestyrelsens foranledning senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, herfra undtaget den i § 12 nævnte ”ny generalforsamling”, der kan indkaldes med 8 dages varsel. 

§12 Ny generalforsamling 

Hvor intet andet i vedtægterne er bestemt, afgør generalforsamlingen de forelagte sager med simpelt stemmeflertal. 

For at forandringer i eller tillæg til vedtægterne skal have gyldighed, kræves dog, at der ved generalforsamlingen er mindst 100 medlemmer til stede, og at vedtægtsforslagene vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Opnås dette stemmetal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, på hvilken forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer. 

§13 Dirigentvalg, Stemmeafgivning 

Adgangskortet, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, gælder som legitimation og ombyttes til en stemmeseddel. 

Medlemmer, der er forhindret i personligt at deltage, kan lade sig repræsentere ved sin ægtefælle/samlever eller medejer uden fuldmagt, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. 

Fuldmagt skal meddeles på adgangskortet. 

Der kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og anvisninger ske deltagelse og afgives stemme ved en digital forbindelse (online) til generalforsamlingen, og bestyrelsen kan herunder i forhold til generalforsamlingens afholdelse som sådan i enkelte tilfælde bestemme, at det ikke skal være muligt at deltage ved digital forbindelse.  

Ved deltagelse ved generalforsamling som anført ved digital forbindelse har grundejerforeningen ikke nogen forpligtelser i forhold til at sikre den enkelte deltagers forbindelse til generalforsamlingen, og ved et eventuelt nedbrud i forbindelsen ved afstemninger og deltagelse i øvrigt kommer deltagelse og stemmeafgivning derved ikke i betragtning. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Antallet af udleverede stemmesedler inkl. fuldmagter overgives til dirigenten så snart denne er valgt. 

Stemmeafgivning foregår ved oprækning af stemmesedlerne medmindre bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Valg af formand og kasserer skal ske skriftligt, når flere er bragt i forslag. Udover egen stemme kan hver stemmeberettiget afgive stemme i henhold til højst 4 fuldmagter. 

§14 Behandling af forslag fra medlemmer

Medlemmerne har ret til at stille forslag til enhver generalforsamling. Dog må forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være formanden i hænde senest den  1. januar. 

§15 Generalforsamlingen er højeste myndighed 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den alene kan give, forandre eller ophæve vedtægterne. 

Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, som underskrives af formanden og dirigenten og da har fuld beviskraft i enhver henseende. 


BESTYRELSEN 

§16 Bestyrelsens valg og sammensætning 

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt, jf. § 13. 

Bestyrelsen vælger iblandt sine medlemmer en næstformand, der træder i formandens sted under dennes forfald, og en sekretær til at føre forhandlingsprotokollen. I øvrigt fordeler bestyrelsen selv arbejdet mellem sine medlemmer. 

Valget af bestyrelsen gælder for 2 år og således, at formanden og tre bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer det følgende år. Genvalg kan finde sted. På hver ordinær generalforsamling vælges tillige to suppleanter, som, i den orden i hvilken der er valgt, træder i stedet for de i perioden afgående bestyrelsesmedlemmer indtil den første ordinære generalforsamling. Formanden, og kassereren oppebærer honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. 

§17 Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutningerne træffes efter simpelt stemmeflertal, således at formandens – under dennes forfald næstformandens – stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.  

§18 Bestyrelsens myndighed 

Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender. Den er berettiget til i det omfang, den skønner det nødvendigt at antage lønnet medhjælp. Udgifterne skal så vidt muligt optages på budgetforslaget for det kommende regnskabsår, jvf. § 10, punkt 6. Enhver foreningen vedkommende retshandel er bindende for foreningen udadtil, når det oprettede dokument er underskrevet af formanden (i dennes forfald af næstformanden) og 3 bestyrelsesmedlemmer. Lejemål, køb og salg af løsøre eller lignende kontraktmæssige forpligtelser kan desuden afsluttes af den eller de bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen ved tilførsel til forhandlingsprotokollen bemyndiger dertil. Alle stævninger og klager foreningen vedkommende kan gyldigt rettes mod formanden på foreningens vegne. 

§19 Bestyrelsens ansvar 

Bestyrelsen er én for alle og alle for én ansvarlig for behørig anvendelse af foreningens midler. Bestyrelsen er forpligtet til at forlange kaution eller anden sikkerhedsstillelse af kassereren. 

Bestyrelsen kan frit disponere over kr. 75.000, – årligt uden særlig godkendelse fra generalforsamlingen. Ved større anlægsarbejder over kr. 75.000, – skal der indhentes mindst 2 skriftlige tilbud. 


REGNSKABET 

§20 Regnskabets form 

Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen vedtaget form. Alle udgiftsbilag skal være attesteret af formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger til foreningen. 

Ved udgangen af hvert regnskabsår udarbejdes en regnskabs- og en statusoversigt. Denne underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden januar måneds udgang. Regnskabsåret er kalenderåret. 

§21 Kontrol af regnskabet 

Bestyrelsen skal have stadigt indseende med foreningens regnskabsvæsen, samt med at foreningens midler anbringes på betryggende måde. 

Kassereren er på forlangende af bestyrelsen forpligtet til at afgive erklæring om alt vedrørende regnskabet. 

§22 Revisorer 

Revisoren vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant, der træder i funktion, dersom revisoren har forfald. Revisoren gennemgår regnskabet med dertil hørende bilag samt forsyner årsregnskabet, som udsendes til medlemmerne, med sin underskrift. 

Eventuelle bemærkninger til regnskabet fremsendes skriftligt til bestyrelsen, der efterfølgende skal fremlægge de således modtagne bemærkninger på den ordinære generalforsamling. 

§23 Foreningens ophævelse 

Foreningens ophævelse kan ifølge de på parcellerne tinglyste servitutter kun ske med samtykke af Dragør Kommune. 

Vedtagelse af foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling og kun når der er mindst ¾ af samtlige medlemmer til stede og mindst 2/3 heraf stemmer derfor. 

________________________________________________________________________ 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2024, 7. marts 1923, den 22. februar 1927, den 27. februar 1928, den 17. februar 1931, den 18. februar 1936, den 23. februar 1937, den 6. februar 1940, den 27. februar 1944, den 12. marts 1954, den 4. marts 1969, den 2. marts 1970, den 15. marts 1976, den 13. marts 1978, den 10. marts 1986 samt den 10. marts 1997.

ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN

§ 1 Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdelse vedtages af generalforsamlingen. – Jfr. vedtægtens § 9

§ 2 Ethvert medlem har påtaleret overfor øvrige medlemmers overtrædelse af ordensreglementet.

§ 3 Enhver grundejer har pligt til at vedligeholde grundstykket, hegnet, hækken, rabatten/fortorvet og anden beplantning mod vej og sti, foretage ukrudtrensning mellem kantsten og vejbane, samt veje/snerydde vejstykket efter behov (1 og 2). Hvor grundstykket ikke er helt under kultur, skal slåning af græs og ukrudt foretages mindst 2 gange i sommerhalvåret, første gang senest 1. juni. bestyrelsen kan desuden kræve ukrudtsslåning, når det skønnes nødvendigt.

Misligholdelse af nævnte forpligtelser kan medføre, at bestyrelsen lader arbejdet udføre for grundejerens regning. I så fald er medlemmet – under ansvar af vedtægternes §§ 5 og 6 – pligtig til straks at betale regningen for arbejdets udførelse.

§ 4 Hvis der på nogen ejendom holdes husdyr og fjerkræ, må ejeren ved forsvarlige hegn drage omsorg for, at dyrene ikke volder ulempe for andre.

Det er forbudt at lade hunde færdes på foreningens veje, stier, græsarealer og legepladser uden at de enten føres i bånd eller snor, og de skal være i følge med person, som har fuldt herredømme over hunden (3). Det pålægges hundens ejer eller den, som fører hunden, at fjerne alle hundens efterladenskaber.

Løse hunde må ikke færdes på strandarealet i tiden 1. april til 1. september (4).

§ 5 På parcellerne må der ikke drives nogen virksomhed eller træffes foranstaltninger, som ved ilde lugt, ubehageligt skue, røg og støj eller på anden måde kan volde grundejerne ulempe (5).

§ 6 Ud til vej eller sti hegnes med stakit, trådnet, levende hegn eller med andet af bestyrelsen godkendt materiale. Tang eller andre kompostlignende materialer uden jorddækning må ikke anvendes. Pigtråd som hegn mod vej og sti er ikke tilladt. Affaldsbunker må ikke anbringes i forhaven og ikke nærmere nabogrunden end 2,5 meter uden naboejerens samtykke.

Intet hegn må hindre den fri oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller sving, eller være til ulempe for færdslen (6).

§ 7 Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted.

§ 8 Parkering ved vendepladserne er ikke tilladt (8).

Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkere i tidsrummet kl. 19 til kl. 7 (9).

§ 9 Stranddiget må under ingen omstændigheder forandres eller gennembrydes. Knallertkørsel og ridning på diget og strandarealet ud for Søvang er ikke tilladt (4).

Eventuel beskadigelse af diget skal omgående meddeles til Dragør kommune eller bestyrelsen.

§ 10 Det er ikke tilladt at henlægge affald, sten og lignende på strandarealet og diget (10).

§ 11 Det henstilles: – at der ikke parkeres på Søvangs veje, – at motorredskaber ikke anvendes på søn- og helligdage, – at ridning på Søvangs veje kun foretages i skridtgang, under hensyntagen til den øvrige trafik, – at ridning på rabatter og stier ikke finder sted

Vedtaget på generalforsamling den 10. marts 1997.

********

Tallene i parentes henviser til følgende overordnede love og vedtægter m.v.:

1: Lov om private fællesveje § 80

2: Hegnsloven § 18, stk. 5

3: Henvisningen til hundelovens § 3 4: Naturbeskyttelsesloven § 22

5: Byplanvedtægt nr. 4 (1973) § 2a, 3. pkt.

6: Hegnsloven § 10, stk. 3

7: Der er ikke nogen note 7 i teksten. Jeg kan heller ikke finde et renovationsregulativ på kommunens hjemmeside. Der er et regulativ for husholdningsaffald, der bl.a. indeholder bestemmelser om haveaffald, men der står ikke noget om afbrænding. På kommunens hjemmeside står der under emnet Affald og genbrug en sætning om, at afbrænding af haveaffald kun er tilladt på landbrugsejendomme.

8: Færdselslovens § 28, stk. 1

9: Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune § 3 8bemærk at foreningens vilkår er mere restriktiv end bekendtgørelsen. I dette omfang kan den ikke håndhæves.

10: Naturbeskyttelseslovens § 28