MØDE MED BORGMESTER KENNETH GØTTERUP 30. JUNI 2022

Lasse Hvidman og Niels B. Ulrich fra grundejerforeningens bestyrelse havde torsdag d. 30. juni møde med borgmester Kenneth Gøtterup med henblik på at drøfte den seneste udvikling omkring kystsikring, byfortætning og varmestrategi (alternativ til gas), med største fokus på kystsikringen. 

Arbejdet omkring de første skridt i igangsættelsen af dele af kystsikringen, som udstukket af Arkitema med supplerende løsningsforslag fra Søvang og Nordstranden på hhv. delstrækning 1 og 4, fortsætter som planlagt.

Seneste nyt er at Partnerskabet ( Miljøministeriet og Realdania) netop har bevilget midler i form af DKK 18 Mill. til at igangsætte delstrækning 5 & 6, som er strækningen fra den vestlige ende af diget i Søvang til og med Sydvestpynten. Denne løsning sigter stadig på at kunne imødegå en 100-års hændelse, og forventet start på projektet vil være et sted mellem 2026 og 2028. 

Der er nu kommet yderligere en spiller på banen idet ”Sund & Bælt” af staten har fået til opgave at sikre ”kritisk infrastruktur”, hvilket primært drejer sig om CPH Lufthavn, Metroen og Øresundsbroen. 


En forskel på den samlede løsning som Dragør er i gang med, og den som ”Sund & Bælt” opererer med er, at hvor Dragør sikrer mod en 100 års hændelse, skal ”Sund & Bælt” sikre mod en 10.000 års hændelse, hvilket vil kunne medføre en digeforhøjelse på yderligere 2 meter i.f.t en 100-års beskyttelse.

Dette kunne for så vidt gøres ved at lave et selvstændigt forhøjet dige rundt om lufthavnen, hvorved Dragør så vil befinde sig på forsiden af diget. Der er stærke bekymringer i kommunen for hvad dette vil få af indvirkning på Dragør f.eks. i form af manglende tilflytning, faldende huspriser, stigende forsikringer m.m. 

Sund & Bælt har dog tilbudt både at sponsorere og udfærdige en løsning for delstrækning 1 (Nordstranden ned til Dragør havn), i form af en udvidet forlandsløsning ca. 250-300 meter ude i vandet som vil beskytte mod en 10.000 års hændelse, mod at Dragør vil tilsikre en løsning som også beskytter mod en 10.000 års hændelse rundt om Dragør gamle by, og ned til et udvalgt sted på sydstranden, hvor diget er i en højde som sikrer at vandet ikke vil kunne søge bagom sikringen fra Nordstranden og Dragør gamle by.


De øvrige delstrækninger, herunder Søvang (delstrækning 4) vil stadig kunne blive udfærdiget i.h.t. oprindelig plan. Det skal nævnes at den løsning som Søvang har foreslået er adaptiv, dvs. vil kunne justeres såfremt der ønskes højere beskyttelsesindeks. 

Der divergerer forskellige holdninger i grundejerforeningerne på nord samt digelauget på nord omkring løsningen for delstrækning 1 som tilbudt af ”Sund & Bælt”, og der arbejdes på at kunne opnå enighed om en løsning. Ultimativt vil det lede op til at der skal tages en politisk beslutning en gang i efteråret. 

Næste skridt er at der vil blive indkaldt til borgermøde en gang i August måned.

På de to link i bunden af dette opslag, kan du læse en mere detaljeret oversigt over tidsforløb for næste skridt – delt med grundejerforeningen af borgmester Kenneth Gøtterup.


MEDLEMMER AF BESTYRELSEN:

Lasse Egly Hvidman

Formand

Birka Sonne Hansen

Næstformand / kasserer

Christian Westerberg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem

Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem

Mia Mundt Sommer

Bestyrelsesmedlem

Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Hansen

Suppleant

Jane Stoffregen

Suppleant

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen holder løbende møder, hvor forskellige udfordringer og projekter tages op.
Her er et udvalg af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med lige nu.

KYSTSIKRING

Som vedtaget på generalforsamlingsforslaget i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster. I udvalget har vi primært fokuseret på at det skal blive en løsning der beskytter og forbedrer Søvang ved at udbygge og bevare det unikke kystlandskab. Følg udviklingen HER.

TRAFIK I SØVANG

Vi er opmærksomme på grundejernes ønske om flere trafikregulerende tiltag i Søvang. Derfor er der plan om at etablere et udvalg med det specifikke formål at opnå en løsning som kan holde i flere år frem. Grundejerne må derfor meget gerne melde sig, både i forhold til at deltage aktivt i udvalget, samt til at indgive konstruktive input til udvalget.

BYFORTÆTNING

Grundejerforeningen Søvangs bestyrelse har onsdag d. 30-03-2022, via grundejerforeningens advokat, indsendt officielt høringssvar til kommunen, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledsaget af referat fra den ekstraordinære generalforsamling af d. 25 Oktober, 2021, som resulterede i en enstemmig modstand mod yderligere byfortætning i Søvang.  Vi sætter vores lid til at grundejerforeningens klare modstand mod yderligere byfortætning i Søvang bliver hørt og efterfulgt.