BESTYRELSENS BERETNING

Lysere tider

Vi går mod lysere tider i Søvang, både i forhold til årstiden men også de løftede Covid-restriktioner, og tingene kan begynde at vende tilbage til mere normale tilstande. Vi i bestyrelsen, var meget i tvivl om hvorvidt vi skulle afholde fastelavn i år for de mindste, men på beslutningstidspunktet var det endnu for usikkert hvor meget der ville blive lempet på kravene, så dette blev desværre udskudt til næste år. Men herfra og fremefter er det forventningen at kunne afholde alle planlagte aktiviteter, og kalenderen på Søvangs hjemmeside er således opdateret.

Byfortætning

At det har været mørkt, har ikke betydet at der har været stille eller mangel på aktivitet i grundejerforeningen. Der er blevet kæmpet aktivt for at imødegå den stadigt stigende tendens med spekulationsdrevet byfortætning. Udover at bestyrelsen samt flere grundejere har gjort aktiv indsigelse til Center for Plan, Teknik og Erhverv, har bestyrelsen nu valgt at indgå aftale om professionel juridisk bistand, til at støtte op om at dæmme op for yderligere byfortætning.  Dette gælder både den byfortætning som har kunnet lade sig gøre via kommunens konsekvente udstedelse af dispensation fra byplanvedtægt no. 4, og ligeledes i forhold til det nyligt udsendte oplæg til en revideret lokalplan som, hvis godkendt, lægger op til yderligere reducerede krav til grundstørrelse, og derved også endnu mindre krav hvis der bliver godkendt dispensation.
En enig grundejerforening stemte d. 25 oktober 2021, ved den ekstraordinære generalforsamling, imod yderligere byfortætning i Søvang og vi skal have indhentet flest mulige underskrifter til den igangværende underskriftsindsamling som vil blive indleveret ifølge med en skrivelse fra grundejerforeningens advokat underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer inden udløbsfrist for indsigelse slut Marts 2022.

Kystsikring

Et lige så fremtrædende punkt i Søvang er det igangværende vedr. Kystsikringen. Vi har i Søvang et meget aktivt Kystsikringsudvalg, som i solidt samarbejde med arkitektfirmaet firmaet Hasløv og Kjærgaard, har udarbejdet et yderst fornuftigt og gennemarbejdet forslag som i sin grundtanke ligger tæt på det af Arkitema definerede oplæg, men som i kraft af sin udformning vil udgøre en langt mindre anlægnings-omkostning samt have et langt mindre aftryk i.f.t natura2000 udfordringen, hvor inddraget naturareal skal erstattes med et tilsvarende naturareal. Idet der er flere års behandlingstid for en løsning i Natura2000 regi, gælder det om at vi så hurtigt vi kan tage en beslutning, og vel at mærke en beslutning om en løsning der virker, og som vil beskytte Søvang og dets borgere i mange år frem. Det skal fremhæves at Kystsikringsudvalget via deres professionelle tilgang, har opnået stor lydhørhed i Dragør kommune, og Søvangs forslag bliver inddraget aktivt i det fortsatte arbejde i kommunen med at finde den optimale og samtidig realistiske løsning.

År 2022

Udover ovenstående har vi andre fokusområder som vi vil fokusere på i 2022, og her skal blot nævnes 3: 

1: Det drejer sig om vedligeholdelse af vores hoved- og stikveje hvor vi i 2022, som den største post, har afsat et beløb til asfaltering af Birkevej og en entreprenør er nu godkendt til opgaven. Vejudvalget vil desuden løbende holde øje med behov for udbedring af øvrige stikveje og overkørsler.

2: Derudover er der indgivet flere ønsker fra grundejere, om at se på yderligere trafikregulerende foranstaltninger i Søvang. For disse gælder, at både Dragør kommune samt politiet skal ind over en godkendelse af evt. tiltag, så for ikke at tage forhastede og drypvise beslutninger, er det planen at etablere et udvalg med det specifikke formål at opnå en mere holistisk løsning som kan holde i flere år frem. Grundejerne må meget gerne melde sig, både i forhold til at deltage aktivt i udvalget, samt til at indgive konstruktive input til udvalget.

3: Vi har et ønske om at give legepladsen et løft, og der er således afsat en noget større pulje i 2022 budgettet, som forhåbentlig kan komme vores mindste borgere samt deres forældre tilgode. Der er et godt samarbejde med Sportsklubben omkring den mest optimale udnyttelse af de 2 matrikler ved sportsklubben/legepladsen.

På grundejerforeningens vegne

Formand Lasse E. Hvidman

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN:

Lasse Egly Hvidman

Formand

Birka Sonne Hansen

Næstformand / kasserer

Christian Westerberg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem

Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem

Mia Mundt Sommer

Bestyrelsesmedlem

Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Hansen

Suppleant

Jane Stoffregen

Suppleant

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen holder løbende møder, hvor forskellige udfordringer og projekter tages op.
Her er et udvalg af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med lige nu.

KYSTSIKRING

Som vedtaget på generalforsamlingsforslaget i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster. I udvalget har vi primært fokuseret på at det skal blive en løsning der beskytter og forbedrer Søvang ved at udbygge og bevare det unikke kystlandskab. Følg udviklingen HER.

TRAFIK I SØVANG

Vi er opmærksomme på grundejernes ønske om flere trafikregulerende tiltag i Søvang. Derfor er der plan om at etablere et udvalg med det specifikke formål at opnå en løsning som kan holde i flere år frem. Grundejerne må derfor meget gerne melde sig, både i forhold til at deltage aktivt i udvalget, samt til at indgive konstruktive input til udvalget.

BYFORTÆTNING

Grundejerforeningen Søvangs bestyrelse har onsdag d. 30-03-2022, via grundejerforeningens advokat, indsendt officielt høringssvar til kommunen, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledsaget af referat fra den ekstraordinære generalforsamling af d. 25 Oktober, 2021, som resulterede i en enstemmig modstand mod yderligere byfortætning i Søvang.  Vi sætter vores lid til at grundejerforeningens klare modstand mod yderligere byfortætning i Søvang bliver hørt og efterfulgt.