FORMANDENS BERETNING 2022
Vi er nu nået gennem et 2022, som for Søvang har været et meget begivenhedsrigt, og på flere måder givtigt år, og jeg vil således ridse nogle af hovedpunkterne op.

Kystsikring: Vi har set god fremdrift på arbejdet omkring kystbeskyttelsen for Dragør, med Søvang som en konstruktiv bidragsyder, idet Søvangs foreslåede alternativ til den løsning som oprindelig var skitseret i vinderprojektet fra Arkitema, nu er blevet vedtaget til at være den løsning som kommunen vil gå videre med. Der er, på samme måde som i Arkitemas løsning, stadig tale om et ”fremskudt forland”, som er lige så teknisk velfunderet, men langt billigere at implementere og ligeledes meget mindre indgribende i forhold til Natura 2000. Dette resultat er opnået i kraft af det gode arbejde fra det Kystbeskyttelsesudvalg som blev nedsat, og som har arbejdet ihærdigt sammen med Hasløv og Kjærsgaard for at komme frem til denne fine løsning. 

Byfortætning: Det er med stor glæde at vi fra bestyrelsen, kan melde ud at det langvarige og vedholdende arbejde der er blevet udført omkring at stoppe den eskalerende spekulationsdrevne by-fortætning nu har båret frugt idet, det i forbindelse med behandlingen af den nye kommunalplan er endelig vedtaget, at alle nybyggerier samt udstykninger skal overholde et mindstekrav til grundstørrelse på 700m2, uden mulighed for dispensation. Dette er et resultat som er kommet i stand via indsigelse fra bestyrelsen, stærkt støttet op af mange personlige indsigelser fra grundejerne, og endelig at Kommunalbestyrelsen valgte at lytte til alle disse enige stemmer. Det er en helt afgørende faktor for, at vi fremover kan bevare den åbne og luftige struktur som karakteriserer Søvang som område. 

Økonomi:  Grundejerforeningen har en sund og stabil økonomi, og vores ihærdige kasserer har ydet et stort arbejde i at få alle detaljer under kontrol, og har ikke mindst været særdeles vedholdende i.f.t at få nedbragt størrelsen af udeståender markant, til et historisk lavt niveau. 

Arrangementer: Vi har udstået en lang og periode med COVID-19 epidemi, og er nu nået til et punkt hvor Arrangementsudvalget gradvist har kunnet åbne op for at afholde længe ventede arrangementer såsom Skt. Hans hvor vi, udover et flot afholdt arrangement, også havde fornøjelsen af borgmester Kenneth Gøtterup som hovedtaler. Grundejerne forestod selv en (u)hyggelig Halloween, og som det næste ser vi nu frem til at kunne afholde Fastelavn for de mindste. 

Vedligeholdelse: Vi har en god og sund infrastruktur i Søvang som bliver vedligeholdt på fineste vis i form af det store og tidskrævende arbejde som bliver udført af vejudvalget, hvilket spænder fra opgaver så som at være ukrudts-sheriffer, udføre gennemgang af vejsystemet, forestå aftaler/forhandlinger med relevante entreprenører, aftaler omkring gartnerarbejde som f.eks beskæring af vores træer, dialog med kommunen og meget mere. Som den seneste store vedligeholdelsesopgave kan nævnes en fuld asfaltering af Birkevej, således at den kan holde i 15-20 år frem i tiden.


Badebroen (Søvangs vartegn): Broudvalget har igen i år ydet en solid indsats, både ved at planlægge og koordinere ind- og udtagning af broen. Derudover er der blevet foretaget en hel del vedligeholdelse/udskiftning på broen i år, som kommer vores grundejere til gode. Desuden sker der også løbende vedligeholdelse i den periode hvor badebroen ligger på land. Der skal her også rettes en særlig tak til de frivillige som med godt humør, hvert år stiller op for at hjælpe med vedligehold samt ind- og udtagning.  

Hjemmeside: Det er første fulde år, hvor den nye hjemmeside har været i luften siden den blev lanceret, og det kan roligt siges at det været en alvorlig og tiltrængt opgradering i.f.t den gamle hjemmeside. Vi kan takke vores kommunikationsudvalg, både for at forestå udvikling og lancering af den nye hjemmeside, og ligeledes for at hjælpe os med at holde den løbende opdateret, og dermed gøre den relevant. 

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for året der gik samt et ”Rigtigt Godt Nytår” til alle Søvangs beboere, store som små. 

Formand Lasse Egly Hvidman
MEDLEMMER AF BESTYRELSEN:

Lasse Egly Hvidman

Formand

Birka Sonne Hansen

Næstformand / kasserer

Christian Westerberg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem

Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem

Mia Mundt Sommer

Bestyrelsesmedlem

Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Hansen

Suppleant

Jane Stoffregen

Suppleant

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen holder løbende møder, hvor forskellige udfordringer og projekter tages op.
Her er et udvalg af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med lige nu.

KYSTSIKRING

Kommunen har besluttet at arbejde videre med vores forslag til kystbeskyttelse ud for Søvang (og ikke med det dyrere og større fra Arkitema). Vores forslag er mere naturpræget, mindre belastende ift. Natura2000 og har ikke den samme karakter af strandpark. Som det ser ud nu vil cykel- og gangtrafik kunne adskilles. Det må understreges, at der kan gå en del år før anlægsarbejdet kan begynde og at Natura2000 udfordringerne består. Følg udviklingen HER.

Se også BBC film om kystbeskyttelse i Søvang HER.

FJERNVARME I SØVANG

På Lasse E. Hvidman og Niels B. Ulrichs møde med borgmesteren d. 26. september fik vi den gode nyhed at Søvang IKKE udelukkes fra planerne om fjernvarme til Dragør.  I år 2024 tilsluttes de første 25% af husstandene (stadig ukendt hvilken del af kommunen) og færdiggørelse senest i 2026. Hvem der skal opføre og drive fjernvarmeanlægget er ikke afgjort. Såvel HOFOR som Tårnby Kommune kan tænkes.

BYFORTÆTNING

Grundejerforeningen Søvangs bestyrelse har onsdag d. 30-03-2022, via grundejerforeningens advokat, indsendt officielt høringssvar til kommunen, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledsaget af referat fra den ekstraordinære generalforsamling af d. 25 Oktober, 2021, som resulterede i en enstemmig modstand mod yderligere byfortætning i Søvang.  Vi sætter vores lid til at grundejerforeningens klare modstand mod yderligere byfortætning i Søvang bliver hørt og efterfulgt.