FORMANDENS BERETNING 2023
Vi ser tilbage på 2023 og bringer jer her Formandens nytårsberetning

Kystsikring Den aftalte løsning for en kystsikring med et sikringsniveau svarende til en 100-års hændelse, gående fra Dragør Nord til Sydvestpynten og Aflandshage, som udfærdiget af Arkitema i samarbejde med Hasløv & Kjærgaard, er stadig valid. Fremdriften tog dog en drejning idet Sund & Bælt gik ind i debatten, idet de var sat i opdrag af staten at beskytte ”kritisk infrastruktur” hvilket drejer sig om Lufthavnen, Metroen og Øresundsforbindelsen. Sund og Bælt tilbød som en del af deres løsning, at udfærdige og sponsorere en kystsikring gående fra lufthavnen og ned til nord for Dragør gamle by, med en forventning om at Dragør kommune i samme forbindelse udfærdigede en kystsikring rundt om Dragør gamle by. Denne løsning var dog tænkt designet til et sikringsniveau svarende til en 10.000-års hændelse, hvilket betød at den ville være væsentligt højere end den hidtil designede løsning. Dette afstedkom en del protester fra de berørte borgere i Dragør nord. Efter nogen tid har denne debat imidlertid mistet sin relevans idet staten nu er gået ind i debatten og er ved at udarbejde en samlet løsning for hele kyststrækningen fra København og rundt om amager til de sydligt liggende hovedstadskommuner. For at forstå hvilken løsning der skal designes er DMI blevet bedt om at definere det korrekte sikringsniveau og denne rapport forventes klar i starten af 2024. Med dette vil man kunne udfærdige den endelige løsning, og dermed kunne initiere de nødvendige ansøgninger, og ikke mindst ifm. Natura 2000 problematikken som kræver godkendelse fra EU.

Den gode nyhed er, at Dragør kommune via en aktiv kommunalbestyrelse med borgmester Kenneth Gøtterup i spidsen, har formået at blive en del af den af staten nedsatte arbejdsgruppe, således at vi har de bedste muligheder for at forstå hvad der sker, samt aktivt at kunne præge løsningen. Borgmester Kenneth Gøtterup vil i januar komme med en mere detaljeret information om de næste skridt på kystsikringen.


Byfortætning: Det er fortsat med stor glæde at vi fra bestyrelsen, kan konstatere at kommunens vedtagelse af et mindstekrav til grundstørrelse på 700m2, uden mulighed for dispensation ved udstykning og/eller nybyggeri er trådt effektivt i kraft, og at der således ikke længere sker den uønskede spekulationsdrevne byfortætning som var ved at ændre karakteren af Søvang, som åbent og fritliggende lavt byggeri med naturen i fokus. En stor tak til kommunalbestyrelsen og vores allierede i Center for Plan, Teknik og Erhverv for at håndhæve dette. Bestyrelsen har så, som det næste, rettet fokus på ulovlig udlejningsvirksomhed i området.

Økonomi: Grundejerforeningen har fortsat en sund og stabil økonomi, og vores ihærdige kasserer yder en vedvarende og prisværdig indsats. Vi holder vores budget og har historisk få udeståender.

Arrangementer: Vi måtte desværre aflyse årets Skt. Hans fejring grundet den kraftige tørke. Arrangementsudvalget har dog arbejdet ufortrødent videre med de andre fejringer såsom Fastelavn og der har været afholdt loppemarked med god og positiv tilslutning. Som det seneste er forberedelserne til næste kommende generalforsamling i gang.

Fibernet: Søvang har været gennem en længere periode med gravearbejde grundet implementering af fibernet i området. Der er stadig enkelte udeståender, og vi beder vores grundejere om at udvise tålmodighed en smule endnu. Vejudvalget har været i møde med kommunen og TDC, og har efterfølgende været på inspektionsrunde, og grundejere er meget velkomne til at rette henvendelse til TDC og/eller Plan, teknik og erhverv i Dragør kommune i den udstrækning der må være specifikke eksempler på manglende tilslutning og/eller udbedring efter gravearbejde. Det skal afslutningsvis nævnes at TDC har ansøgt kommunen om gravetilladelse for udvalgte strækninger på hhv. Tværvej, Akacievej og Søvej hvor TDC’s underentreprenører har problemer med at skyde ind, da kablet er lagt for lavt, og de derfor er bekymrede for at beskadige anden infrastruktur såsom gas- og elnet.

Vedligehold: Der har ikke været de store vedligeholdelses arbejder efter seneste asfaltering af Birkevej samt beskæring af vores træer. Det betyder ikke at der ikke er behov for løbende udbedring, og det er bestyrelsens plan at få udarbejdet en mere langsigtet plan for vedligeholdelse af vejene i løbet af 2024, således at vi kan oparbejde de nødvendige midler. Der har været udfordringer i de seneste år omkring snerydning af vores veje, hvilket skyldes at den hidtidige ansvarlige har været syg. Bestyrelsen har derfor i 2023 indgået en fornyet kontrakt omkring snerydning, og det er forventningen at dette vil medføre en forbedring på området. Legepladsen har fået en make-over idet det gamle faldefærdige hegn er blevet fjernet og erstattet med en fin hæk, og der er blevet etableret et par parkeringspladser på matriklen ved sportsklubben, således at de lokale grundejere forhåbentlig ikke bliver generet af parkerende biler som spærrer for udkørsel. Legepladsudvalget har fået stor hjælp af lokale grundejere som aktivt har kastet sig ind i arbejdet omkring legepladsen, og en tak fra bestyrelsen for dette positive engagement.

Badebroen (Søvangs vartegn): Broudvalget har igen i år ydet en solid indsats, både ved at planlægge og koordinere ind- og udtagning af broen og indhente tilbud samt forestå løbende vedligehold. Igen i år er der blevet udskiftet en del brodæk og H-jern m.v. Desuden sker der også løbende vedligeholdelse i den periode hvor badebroen ligger på land. Der skal her også rettes en særlig tak til de frivillige som hvert år stiller op for at hjælpe med vedligehold samt ind- og udtagning.

Hjemmeside: Vores nye hjemmeside bliver stadig holdt løbende vedlige således at den bevarer sin relevans. En fortsat tak til vores kommunikationsudvalg, for at forestå dette arbejde.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for året der gik samt et ”Rigtigt Godt Nytår” til alle Søvangs beboere, store som små.

Formand Lasse HvidmanMEDLEMMER AF BESTYRELSEN:

Lasse Egly Hvidman

Formand

Birka Sonne Hansen

Næstformand / kasserer

Christian Westerberg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem

Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem

Berit Koertz

Bestyrelsesmedlem

Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem

Michelle Søjborg

Suppleant

Mogens Blom

Suppleant

Hvad arbejder bestyrelsen med?

Bestyrelsen holder løbende møder, hvor forskellige udfordringer og projekter tages op.
Her er et udvalg af de emner, som bestyrelsen beskæftiger sig med lige nu.

KYSTSIKRING

Kommunen har besluttet at arbejde videre med vores forslag til kystbeskyttelse ud for Søvang (og ikke med det dyrere og større fra Arkitema). Vores forslag er mere naturpræget, mindre belastende ift. Natura2000 og har ikke den samme karakter af strandpark. Som det ser ud nu vil cykel- og gangtrafik kunne adskilles. Det må understreges, at der kan gå en del år før anlægsarbejdet kan begynde og at Natura2000 udfordringerne består. Følg udviklingen HER.

FJERNVARME I SØVANG

På Lasse E. Hvidman og Niels B. Ulrichs møde med borgmesteren d. 26. september fik vi den gode nyhed at Søvang IKKE udelukkes fra planerne om fjernvarme til Dragør.  I år 2024 tilsluttes de første 25% af husstandene (stadig ukendt hvilken del af kommunen) og færdiggørelse senest i 2026. Hvem der skal opføre og drive fjernvarmeanlægget er ikke afgjort. Såvel HOFOR som Tårnby Kommune kan tænkes.

BYFORTÆTNING

Grundejerforeningen Søvangs bestyrelse har onsdag d. 30-03-2022, via grundejerforeningens advokat, indsendt officielt høringssvar til kommunen, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og ledsaget af referat fra den ekstraordinære generalforsamling af d. 25 Oktober, 2021, som resulterede i en enstemmig modstand mod yderligere byfortætning i Søvang.  Vi sætter vores lid til at grundejerforeningens klare modstand mod yderligere byfortætning i Søvang bliver hørt og efterfulgt.