GENERALFORSAMLING i 2024

Tirsdag 12. marts 2024 kl.19.00

Næste generalforsamling bliver tirsdag den 12/3-24 på Dragør Badehotel på Drogdensvej.

Der vil være 3 vigtige punkter på dagsordenen, som vil fordre, at vi bliver så mange som muligt, og mindst 100 personer.

1) Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, der vil muliggøre afholdelse af online afstemninger ved fremtidige generalforsamlinger i Søvang grundejerforening.

2) Grundejer forslag om en permanent badebro, evt. i sammenhæng med en sauna

3) Grundejer forslag om, at grundejerforeningen overtager udgifter for den nuværende hjertestarter på Fælledvej.

Ifølge vores nuværende gældende vedtægter kræves det, at mindst 100 personer deltager og stemmer for, at kunne beslutte vedtægtsændringer. Ligeledes vil forslaget om en permanent badebro, have en mulig økonomisk påvirkning af grundejerforeningens budget, og det er vigtigt, at alle de der måtte have en holdning omkring dette, får mulighed for, at give deres mening til kende. Bestyrelsen skal derfor på det kraftigste opfordre så mange grundejere som muligt til, at deltage fysisk ved næstkommende generalforsamling, og nærmere information vil tilgå i forbindelse med udsendelse af invitationen.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGDEN 21. MARTS 2023

Tilstede fra bestyrelsen var:  

Kasserer og næstformand Birka Sonne Hansen 

Bestyrelsesmedlem Flemming Sieben 

Bestyrelsesmedlem Niels B. Ulrich 


 Deltagende grundejere med stemmeret (inkl. Fuldmagter): 25  


1. Velkommen v. næstformanden​ 

Næstformanden byder velkommen og dagsorden løbes igennem. 


2. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Niels B. Ulrich til valget som dirigent og det vedtages enstemmigt. 

Niels fastslår at indkaldelse er sendt ud rettidigt og at dagsorden opfylder gældende krav. 

 

3. Næstformanden har ordet ​ 

Birka fortæller om grunden til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Dette gøres da den ordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtig pga. kravet om deltagelse af 100 stemmeberettigede inkl. fuldmagter, for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker også at bruge lejligheden til at fastsætte rykkergebyr, hvilket blev glemt til sidste ordinær generalforsamling.  

 

4. Forslag til vedtægtsændringer som rejst ved ordinær generalforsamling.  

Vedtægtsændringerne præsenteres ved Birka, som også tilbyder en printet kopi til evt. gennemgang på stedet.  


Spørgsmål fra salen: 

Hvorfor skal grundejere betale gebyr for at komme med i Søvang G/F? 

Svar: Det er netop dette bestyrelsen ønsker at fjerne, da vi alligevel på nuværende tidspunkt ikke opkræver dette.  


Hvorfor skal sekretæren ikke have honorar?  

Svar: Der er ikke længere samme behov for en sekretær, da vi bruger Sharepoint og mange ting er blevet digitale. Bestyrelsen har arbejdet uden en sekretær de seneste år.  

 Forslagene vedtages derefter enstemmigt.  

 

5. Forslag til ændring af rykkergebyr ved manglende kontingents-indbetaling   

Gebyrer forslås fastsat til 100kr ved anden rykker.   


Spørgsmål fra salen: 

Hvor mange grundejere betaler ikke til tiden? 

Svar: Kontingentopkrævning sendes to gang om året til godt 635 grundejere. Hver gang mangler ca. 40-50 at betale, disse betaler dog efter gentagne påmindelser. Vi har kun en grundejer som konsekvent ikke betaler, og denne er i 2022 sendt i fogedretten, hvor vi afventer en dom.   

 Forslaget vedtages derefter enstemmigt.  

 

6. Eventuelt 

Alt kan drøftes – intet kan vedtages. 


Spørgsmål fra salen: 

Opfølgning på TDC, hvad er status  

Flere grundejere er frustrerede over manglende afslutning fra TDC. Bestyrelsen oplyser at Søvang G/F ikke er ansvarlig for projektet, men vil bede vejudvalget om at melde en status ud på Facebook/hjemmesiden.  

 

Er ændringer på legepladsen aftale med Sportsklubben?  

Bestyrelsen oplyser at Søvang G/F har fortaget ændringer på legepladsen, som har omfattet nedlæggelse af parkeringspladser ved Søvej. Der er dialog med Sportsklubben for at genetablere disse på et bedre sted.  

 

To parkeringspladser på alle matrikler  

Flere grundejere oplever problemer med parkering i rabatten og spørger ind til reglen om to parkeringspladser på hver matrikel. Bestyrelsen lover at undersøge dette og vende tilbage via Facebook/hjemmesiden.  

 

Dirigenten slutter mødet og takker for god ro og orden. 


REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLINGDEN 23. FEBRUAR 2023

Tilstede fra bestyrelsen var:

Formand Lasse Egly Hvidman

Kasserer Birka Sonne Hansen

Bestyrelsesmedlem Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem Niels B. Ulrich

Bestyrelsesmedlem Lars Nerving

Bestyrelsesmedlem Mia Mundt Sommer

 

Deltagende grundejere med stemmeret (inkl. Fuldmagter): 53

 

1.    Velkommen v. formanden​

Formanden byder velkommen og præsenterer medlemmerne af bestyrelsen.

Dagsorden løbes igennem for både fremmødte og online deltagende grundejere.

 

2.    Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Søren Seerup til valget som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Søren fastslår at indkaldelse er sendt ud rettidigt og at dagsorden opfylder gældende krav.

Vi er således lovlig indkaldt, men kun til dels beslutningsdygtige.

Det kræves, at der er 100 medlemmer tilstede til ændring af vedtægter.

Hvis vi stemmer for vedtægtsændringer, skal der indkaldes til ny generalforsamling. Ved andre afstemninger er vi beslutningsdygtige.

 

3.    Beretning om foreningens virksomhed​

 3a. Formanden har ordet​

Fælledvej: er fuldt renoveret. Men vi har stadig tung trafik og ødelagte kantsten. Måske kan man gøre noget ved at afrunde hjørnerne.

Birkevej: har fået nyt slidlag og fartbump, dog lidt forsinket på grund af Covid og at NCC’s manglede arbejdskraft. Prisen holdt sig til det oprindelige tilbud, og under det budgetterede beløb.

Fibernet: Er blevet gravet ned, vejene reetableret og tilslutningerne er i gang ved udbydere.

Byfortætning: Niels B. Ulrich beretter om årelang kamp. Men endelig har vi vundet en lille sejr: praksisændring, hvor kommunen ikke bruger undtagelsesreglen. Men det skal ændres i byplanen for at være endeligt, så kampen fortsættes.

Kystsikring: Niels B. Ulrich fortæller, at Søren Seerup nævnte på en generalforsamling for flere år siden, at kystsikring kunne ende med at blive en betonvæg ala Berlinmuren. Det satte gang i et udvalg, der skulle arbejde for en bedre og pænere naturtro model. Det arbejdes der stadig på. Det bliver ikke en strandpark, men et naturområde med adskillelse af cykel- og gangsti. Nu har staten varslet med at ville have en helårsplan for hele Amager. Vi er fortsat meget aktive i denne proces. Vi opfordrer derfor også grundejerne til at deltage på informationsmødet om kystsikring lørdag d. 25 februar

Fjernvarme: Søvang var først ikke med i planen, men ved blandt andet en god dialog, kom Søvang med i udrulningsplanen. Den kommer til at foregå i 3 faser, hvoraf . Søvang kommer som sidste led med nuværende forventet implementering i 2028. Tårnby og Dragør er i proces med at etablere et fjernvarmeselskab og når det er sket, kan arbejdet sendes i udbud. I sensommeren vil vi have en oversigt over tilbud fra entreprenører og dermed et bedre datagrundlag, for at forstå en udrulningshastighed.

Borgmesteren: Vi har en rigtig god tilknytning til kommunen og Borgmesteren. Hvilket er positivt. Men grundejerforeningens advokat Jens Larsen har også hjulpet i forhold til support og indsigelser undervejs. F.eks. ved byfortætning lavede vi en juridisk indsigelse stærkt støttet op af underskrifter samt yderligere personlige indsigelser fra grundejerne. Vi har også 2 lokale i lokalbestyrelsen efter det seneste valg til kommunalbestyrelsen.

 

Spørgsmål fra salen:

Bump på Birkevej. Hvem har godkendt dem? De ødelægger bilerne.

Svar: Det gjorde bestyrelsen og det skulle kun være et 40 km bump. Vi undersøger sagen nærmere.

 

Fjernvarme: grundejer var til et informationsmøde, hvor det blev sagt, at 75% skulle være interesseret i fjernvarme for at det blev relevant.

Svar: Man har fået et brev i Eboks omkring dette emne. Her bliver man spurgt, om man er interesseret eller ikke. Svar skal sendes inden 26. februar. Så vi ligger noget på facebook i morgen.

 

Kystsikring: Var prisen pr. parcel 32.000 kr. Hvor ligger vi nu?

Svar: Det ved vi ikke. Vi kender ikke den endelig løsning.

 

Kystsikring: Natura 2000, må man gå ind i det?

Svar: Der er to typer natur i natura 2000, strand og bugt. Forslaget bevarer strand og bruger lidt bugt til mere strand. Men det er ikke sikkert at det bliver godkendt. Sandsynligheden er nok mindre end 50%, vurderer Søren Serup.

 

3b. CPH Lufthavn som nabo​ v. Head of Public affairs Søren Rosenkilde Clausen​

Søren Rosenkilde Clausen beretter om vores store nabo:

Københavns lufthavn er Danmarks største arbejdsplads.

Der er lovmæssige krav til en lufthavns kapacitet – så den passer til den efterspørgsel man forventer. Der er også politisk kontrol over andre områder i forhold til lufthavnen.

 Nu kan vi se, at med den udvikling der sker, bliver de nødt til at ændre på den måde lufthavnen arbejder på lige nu. Flyene bliver større og større og der kommer flere og flere passager med på hver flyafgang. De nye fly er mere co2 venlige, mindre støj, partikler. Hver gang der kommer et ny fly, larmer det 20% mindre end den tidligere udgave.

Så hvad sker der nu?

Flere standpladser – oppe ved de eksisterende terminaler. Nord/øst, Nord/vest. Det ændrer på hvordan flyene kan komme ind over lufthavnen pga. højden på bygningerne. Nogle af de gamle baner bliver gjort mere effektive. Fokus på miljø og bæredygtige brændstoffer: Brint, El-fly og syntetisk brændstof.

Udviklingsloven er i høring og har allerede nu et politisk flertal. Vedtages det i juli 2023, går planerne i gang. Det forventes at tage lang tid. I 2028 forventes første spadestik. Det kommer ikke til at ændre noget for støjniveauet. Men det betyder noget for lufthavnens vækst og effektivitet.

Støj og møj: Siden 1994 er støjniveauet faldet med 80%. Det ligger mest i at flyene er blevet mere støjsvage. Man forventer yderligere reducering på 30% over de næste par år pga. teknologien på de nye fly. Fragtfly larmer om natten. De prøver at flytte dem op i det nord/østlige hjørne og lette udover Øresund.

Flyene vil gerne dreje så hurtigt som muligt. Men de er blevet presset til at flyve længere op og flere kilometer ud væk inden de drejer og flyver tilbage ind over Amager. Nye støjafskærmninger er også med i planen.

Der er en grundejer som kan supplere med hvorfor flyene nogle få gange flyver tæt henover Søvang. Det kan være pga. vejrforhold eller at et fly skal dreje venstre rundt og fortage nyt forsøg på landing.

Partikler – nye flytyper er bedre til at forbrænde og bruge deres brændstof. Fly skal slukke for deres motor straks efter ankomst og andre tiltag for at mindske niveauet.

Kystsikring – Lufthavnen vil gerne investere mange penge i projektet og være med til at lave en samlet løsning for hele Amager. Arbejdet er i gang i transportministeriet.

PFAS: Lufthavnen forsøger aktivt at rense det overfladevand der kommer. Der står containere med kulfiltre som renser vand for PFAS. Der skal nok komme flere. De er i samarbejde med Dragør og Tårnby kommune. Ulempen med PFAS er at det ikke nedbrydes naturligt, så der skal nok endnu mere til.

Tak for oplægget til vores store nabo som både forsyner os med støj og masser af arbejdspladser.

  

4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Birka fremlægger regnskab for 2022.

Vi havde 3 grundejere, som ikke havde betalt kontingent til grundejerforeningen gennem flere perioder. Nu har 2 af dem betalt. Den sidste har ikke betalt på noget tidspunkt, mens denne har boet her i Søvang. Den sag gik til inkasso og er nu videre til fogedretten.

Adspurgt er der ikke nogen spørgsmål eller indsigelser.

Regnskabet er hermed godkendt.

   

5.    Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år​

1) Investering i vedligehold af badebroen inkl. Børnebroen.

2) Investering i opgradering af legepladsen: der er indhentet tilbud på inddragelse af det lille område op mod træningspladsen. Der er planer for den store græsplæne og der indhentes tilbud på den del.

3) Vejudvalget vil få lavet en langsigtet plan for vedligehold af vores veje samt økonomien i det.

Der er kommet flere opfordringer fra grundejere omkring trafiksikkerheden i Søvang. Det kunne være godt at få det samlet i et udvalg. Det bliver faciliteret af Christian fra vejudvalget. Bestyrelsen vil gerne opfordre grundejerne til at involvere sig i det udvalg.   

Badebroen skal ud den 13. maj – meld jer gerne.

Legepladsudvalget: Meld jer til at være med til at gøre vores legeplads endnu bedre.

  

Spørgsmål fra salen:

Støj fra legepladsen: der er larm fra legepladsen hele foråret og sommeren. Kan man overveje hvordan en løsning kan give plads til alle. Samtidig en plan for de ødelagte ting og generel oprydning af pladsen.

Svar: Vi skal tage hensyn til alle. Legepladsudvalget ønsker at være med til at finde en god løsning

 

6.    Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jf. §5 og §14​

6a. Forslag til vedtægtsændringer jf. bilag 1 

Vi er ikke nok fremmødte til at ændre vedtægterne. Vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling indenfor de næste 4 uger i sportsklubben efter gældende regler.

Men først skal der stemmes om det her. Der stemmes, forslaget vedtages og skal således op igen til en ekstra generalforsamling.

 

6b. Forslag om videoovervågning af ind- og udfaldsveje i Søvang 

Det er flere grundejere, der føler nødvendighed for kamera i de tre indfaldsveje til Søvang pga. indbrud. Men det skal undersøges i forhold til tilladelser, GDPR og vedligehold. Så vi skal i dag stemme om, vi ønsker at undersøge mulighederne?

Vi stemmer og et flertal stemmer imod.

 

6c. Forslag om lejebilsordning i Søvang​

Formanden forklarer, at vi i bestyrelsen har undersøgt muligheden for en delebilsordning i Søvang. Udmeldingen fra udbydere er, at der ikke nogen aktuelle planer om at indføre delebilsordning i Søvang.

  

7.    Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse for 2023 

Budgettet for 2023 præsenteres ved Birka.

Spørgsmål fra salen:

Kystsikring – er det ikke kommunens udgift?

Svar: Vi vil gerne være forberedt på at kunne gå imod forslag, som er imod Søvangs ønsker. F.eks. hvis Søvang ender med at skulle betale for meget af diget.

Formanden forklarer, at vi tidligere har brugt pengene til at f.eks. lave nyt billigere forslag som kommunen faktisk endte med at bruge. Vi brugte ikke pengene sidste år og det er kun godt. Men vi vil gerne være forberedte på, at kunne imødegå hvad der end kunne/måtte komme som ikke er godt for Søvang.

Medlemsbidraget er uændret i 2023 og budgettet vedtages.

  

8.    Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter 

Birka, Christian og Flemming er på valg og villige til genvalg.

Der er ikke andre som ønsker at opstille og de 3 genvælges.

Vi mangler en revisor og Dorthe Trampedach melder sig til posten.

  

9.    Eventuelt​

Alt kan drøftes – intet kan vedtages.

Spørgsmål fra salen:

Hjertestarter på sportsklubben larmer:

Svar: Kassen sidder løst og når det blæser så hyler den. Men Flemming skal bruge en elektriker til at hjælpe med det. Vi vil finde en i Søvang eller hyre en ekstern og få det ordnet.

 

Store sten på hjørner: Er de lovlige?

Svar: Bestyrelsen er i gang med at søge lovliggørelse af stenene. Vi ved ikke, om der foreligger en tilladelse fra tidligere, da de blev etableret.

Grundejer ønsker endnu en præsentation af medlemmer i bestyrelsen, som Formanden gør.


Dirigenten slutter mødet og takker for god ro og orden.