GENERALFORSAMLING

Blev afholdt den 15. marts 2022

Tirsdag den 15. marts 2022 kl.19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvang på adressen: Baggersmindelejren, Fælledvej 139, 2791 Dragør.

Generalforsamlingen var også online via TEAMS. Udover lidt problemer med lyden, er alle tilbagemeldingerne positive.                  Så det vil vi helt sikkert arbejde videre med.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 15. MARTS 2022

Tilstede på generalforsamlingen er følgende:

Formand Lasse Egly Hvidman

Kasserer Birka Sonne Hansen

Bestyrelsesmedlem Christian Sonne Westerberg

Bestyrelsesmedlem Flemming Sieben

Bestyrelsesmedlem Niels B. Ulrich

 

Deltagende grundejere med stemmere (inkl. fuldmagter): 88

 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning om foreningens virksomhed

    a.    Formanden har ordet

    b.    Kystbeskyttelse – status v/projektleder Lise Holm  

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.    Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år

5.    Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jf. §5 og §14

a.    Forslag til vedtægtsændringer jf. bilag 1

6.    Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.

7.    Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

8.    Eventuelt

 

Formanden byder velkommen og løber generalforsamlingens dagsorden igennem.

Der gøres opmærksom på at årets generalforsamling også foregår online.

 

Ad.1

Bestyrelsen indstiller Søren Seerup til valget som dirigent, generalforsamlingen er enig i dette.

Søren Seerup konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt.

Søren Seerup konstaterer, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændringer, hvor der jf. grundejerforeningens vedtægter, minimum skal være 100 fremmødte for at vedtage vedtægtsændringer.

  

Ad.2 b

Lise Holm beretter om sin baggrund, og om forudsætningerne for fremtidige stigninger i havvandet.

I et bysamfund som Dragør sigter man efter en såkaldt 100-års hændelse.

Oversvømmelser kan løbe ind bagfra, derfor skal der være en sammenhængende løsning på de i alt 13 km, fra ullerupdiget til lufthavnen. Det at det skal være et sammenhængende dige, behøver dog ikke være den samme løsning på hele strækningen.

Der foreligger forslag om løsninger med sikring frem mod 2050. Derefter ville man så skulle se yderligere frem, for at finde ny sikring frem mod 2100. Det er sikring frem mod 2050, kommunen koncentrerer sig om pt.

Delstrækning 1 Nordstranden: tegnet en forlandsløsning. Denne løsning behøver ikke være lige så høj, da den ligger fremskudt fra kysten.

Delstrækning 2 Havnen og den gamle by: Ydre sikring på lang sigt. På kort sigt skal Bolværkerne forhøjes som sikring for havnen og gamle by.

Delstrækning 3. Dragør til Søvang: I hovedtræk forhøjelse af det eksisterende dige.

Delstrækning 5 og 6, Søvang til Kongelunden: Prøver at finde en løsning hvor ejendommene er beskyttet af hoveddige. Heri ligger der en stor udfordring med Natura 2000.

Delstrækning 4, Søvang: Nuværende dige kote på 2m = beskyttelsesniveau 10 års-hændelse.

Forslaget går på en forlandsløsning. Fordelen er at man ikke behøver lave diget lige så højt, da man kan tage noget af bølgetillægget af. Det gør ikke noget, at bølgerne slår ind over det fremskudte dige.

Søvang-strækningen er dog omfattet af Natura 2000. Økonomi i kommunens forslag har en økonomi på 68 mio. kr.

Lise mener dog kommunen har en god sag, i forhold til natura 2000, når kommunen skal i kommunikation med miljøministeriet. Kommunen skal godtgøre, at der kan skabes erstatningsnatur, i forhold til Natura 2000.

Alternativ til kommunens forslag er grundejerforeningens forslag. Dette forslag lever op til samme sikring mod 100-års hændelse, og er ligeledes en forlandsløsning. Økonomien i grundejerforeningens forslag er ca. 20 mio. kr. Løsningen er lidt mindre ”omfattende” end kommunens.

Kommunen vil gerne behandle Søvangs forslag. Pt. er det vigtigt, at omkostningerne i de to projekter er på samme forudsætninger, således det bliver sammenligneligt.

Kommunen kommer til at optimere på dette projekt mange gange, inden kommunen står klar med en endelig plan.

Lise redegør kort for Natura 2000, om krav og udfordringer ved erstatningsnatur.

Lise redegør for politiske drøftelser omkring økonomien. Der skal udarbejdes en bidragsmodel, der skal sendes en ansøgning til Realdania om midler til realisering og modning.

Næste skridt er: Kommunens rådgiver udarbejder supplerende undersøgelser, som Kommunalbestyrelsen skal se og drøfte. Herefter dialog med grundejere og interessenter omkring, hvad der er det mest hensigtsmæssige. Dette skal understøtte Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag.

Beslutning om mulig bidragsmodel og løsning forventes klar i 2022.

Planlægning, projektudvikling og myndighedsbehandling forventes at være klar indenfor 3-5 år.

Herefter følger realisering af det endelige projekt.

 

Borgmester Kenneth Gøtterup deltager under samme punkt på dagsordenen, efter Lise, med et oplæg omkring emnet byfortætning.

Kenneth Gøtterup forklarer, at når der historisk har været politiske drøftelser omkring byfortætning, har hovedtemaet været, at der ikke har været mange mindre boliger til f.eks. ældre og unge i Dragør.

Alle partier har haft et ønske om, at tage byfortætning op til revision i den foreliggende kommuneplan.

Det foreliggende forslag er resultatet af et politisk kompromis, hvor flere partier dog angav kommentarer omkring, at man ikke var sikker på at yderligere byfortætning er en god ide.

Kenneth Gøtterup beretter, at det er meget vigtigt, at vi som grundejerforening såvel som privatperson, giver vores stemme til kende i spørgsmålet omkring byfortætning. Dette gør vi ved at indgive høringssvar til kommunen.

Kenneth Gøtterup beretter om nogle af udfordringerne omkring byfortætning i Søvang, såsom ændret udtryk af Søvang som vi kender det, med store grunde og luft til naboen. Det understreges, at det er afsindigt vigtigt med høringssvar.

 

Kommentar fra salen – Vedrørende byggeri og udstykning på Elmevej 12, hvor der er stærk utilfredshed omkring sagsforløb, hvor alle nabohøringssvar er tilsidesat for en administrativ beslutning om dispensation til udstykning af byggegrund. Formanden kommenterer herpå, at bestyrelsen pt. entrerer med en advokat til at bistå grundejerforeningen i sådanne sager fremover. Det slås fast overfor generalforsamlingen, at det er vigtigt at give bestyrelsen besked, såfremt grundejere bliver bekendt med forestående sager omkring udstykning ved dispensation.

Kommentar fra salen – Kravet til kollektiv transport vil stige betragteligt, hvis den foreliggende kommuneplan vedtages som den ligger. Kenneth Gøtterup kommenterer, at man ikke kan forudsige fremtiden på denne baggrund.

Kommentar fra salen – Byggesagsbehandling, hvor dispensation er givet administrativt. Det er ikke godt nok det der foregår administrativt. Kenneth Gøtterup – når høringssvar er behandlet, vil der blive lavet en ny lokalplan for Søvang, og den hidtidige administrative praksis skal der gøres op med.

 

Formanden takker Kenneth Gøtterup for at møde op.

 

Ad 2 a

Formanden har ordet – Formanden redegør for godt og professionelt arbejde i kystsikringsudvalget og at vores forslag tages seriøst. Se mere på midtinaturen.dk

Det er formandens anbefaling, at alle henvender sig til bestyrelsen, hvis grundejere bliver vidende om forestående udstykninger.

Det oplyses at Jens Larsen, Rialto Advokater er vores tilknyttede advokat.

Formanden fortalte, at der nu vil komme gang i aktivitetskalenderen igen, i form af Sankt Hans mv.

Vi har fået udarbejdet en ny hjemmeside for grundejerforeningen Søvang, som lige er gået i luften; www.sovang-dragor.dk

Mia Sommer, grundejer i Søvang, har på frivillig basis hjulpet bestyrelsen med at lave en ny hjemmeside, som er tidssvarende, overskuelig og som gerne skulle fordre en bedre kommunikation fra bestyrelsen til grundejerne. Bestyrelsen takker Mia for hendes flotte arbejde, med chokolade som tak for hjælpen.

 

Ad. 3

Kasseren redegør for årets drift, som udviser et positivt resultat på 600 t.kr.

Herefter redegøres for balancen pr. 31/12-21. Her fremhæves at tilgodehavende kontingenter er væsentlig nedbragt ifht. 31/12-20.

Egenkapitalen udgør 1.372.271 kr. pr. 31/12-21.

Herefter redegør kasseren for regnskabets noter.

Der er ingen spørgsmål til regnskabsforelæggelsen. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen enstemmigt, på nær et medlem der stemmer hverken for eller imod, godkender det forelagte årsregnskab for 2021.

 

Ad. 4

Formanden redegør for planer for det kommende år.

Der skal investeres i legepladsen ved sportsklubben.

Asfaltering af Birkevej som formentlig bliver til Maj.

Vejudvalget vil i løbet af 2022 nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af vejudvalgets medlemmer samt interesserede grundejere, til at afsøge mulighederne for trafikregulerende tiltag i Søvang. Formanden opfordrer alle interesserede til at henvende sig til vejudvalget. Der var ingen bemærkninger til dette punkt fra generalforsamlingen.

 

Ad. 5

Bestyrelsen har forelagt forslag om vedtægtsændringer jf. bilag 1. De respektive ændringsforslag gennemgås af formanden i plenum. Der er fra grundejere indsigelser mod ændringen af §8, da det menes at grundejere pålægges at have en mailadresse. Dette tages til efterretning af bestyrelsen.

Der er tillige indsigelser mod ændringsforslag til §19. Grundejere råder om, at man ikke ændrer §19.

Bestyrelsen beslutter herefter enstemmigt, i samråd med Søren Seerup, at lade forslag til vedtægtsændringerne falde. Forslagene vil blive omformuleret jf. input fra grundejere og medtaget på næste års ordinære generalforsamling.

  

Ad. 6

Kasseren redegør for budgettet 2022.

Af væsentlige poster kan nævnes renovation af veje, hvor der er budgetteret med 600 t.kr., til en fuldrenovering af Birkevej. Herudover er der budgetteret med 125 t.kr. til badebroen, da der skal laves reparationer af det arbejde TAMU udførte i forbindelse med anlægningen af et nyt brohoved i 2021.

Legepladsen er der budgetteret med 100 t.kr. da det er planen at renovere denne i 2022.

Der er budgetteret med 75 t.kr. til advokatbistand.

Der er spørgsmål fra grundejere omkring oprensning af brønde, 50 t.kr. Formanden redegør for aktuel problematik omkring oprensning af brønde i de ”skjulte” grøfter, som ikke fremgår på nogle tegninger ved Hofor og Dragør Kommune.

Der er spørgsmål fra grundejere omkring honorar til bistand fra Arkitema. Formanden redegjorde herfor, der var ikke yderligere det denne.

Der er spørgsmål fra grundejere omkring honorar til bestyrelsen. Der redegøres for at honoraret ikke er ændret i 30-40 år. Ikke yderligere hertil.

Der er spørgsmål fra grundejere om hvorfor, der ikke er brugt alle penge til legepladsen af det der var budgetteret med i 2021. Der redegøres for, at der er projekter i tænkerne, men at vi skal have alle interessenter med i processen.

Budgettet godkendes.

Formanden foreslår, at medlemsbidraget fortsat er uændret.

Dirigenten forespørger om der skal stemmes om størrelsen af honorarer. Det er ikke tilfældet.

Det er en enstemmig generalforsamling, der godkender uændret medlemsbidrag.

 

Ad. 7

Dirigenten forespørger om der er nogen der ønsker at stille op som formand. Det er der ikke. Lasse Egly Hvidman er villig til genvalg. Lasse bliver hermed genvalgt til formand.

Dirigenten redegør for valg af bestyrelsesmedlemmer, at der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Dirigenten spørger om der er kandidater til at indtræde som bestyrelsesmedlem.

Mia Mundt Sommer melder sig som bestyrelsesmedlem.

Lars Nerving melder sig som bestyrelsesmedlem.

Niels B. Ulrich er villig til genvalg. Der er ingen andre der ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem. Niels bliver hermed genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Hans-Christian Hansen melder sig som suppleant til bestyrelsen.

Jane Stoffregen melder sig som suppleant til bestyrelsen.

Der skal herudover vælges en nu revisor. Mirella Hansen melder sig som revisor.

 

Ad. 8

Under eventuelt har en grundejer en appel ifht. Synlige husnumre på husene i Søvang. Der er flere leverandører der ikke kan finde husnumrene, hvorfor mange kører forkert og afleverer pakker forkerte steder. Alle grundejere opfordres til at sørge for synlige husnumre ud mod vejen.

En grundejer oplyser om at TDC-net har været rundt med postomdelt materiale. Der kan nu tilmeldes tilkobling til det nedgravede fibernet i Søvangs rabatter. Selve tilkoblingen fra vej til hus er gratis, hvis man tilmelder til inden fristen. Der advokeres for at alle skal tilmelde sig NU.

En anden grundejer spørger ind til dem der har betalt via Gigabit – hvorledes er de stillet i denne situation. Grundejeren bliver oplyst af anden grundejer efter mødet, hvorfor dette spørgsmål ikke bliver behandlet yderligere.

Der spørges fra grundejer til, om vi kan gøre krav hos folk der bygger huse, i forhold til ødelagte rabatter. Pt. Mener bestyrelsen ikke at der er hjemmel til direkte at gøre et økonomisk krav på forhånd, men der opfordres til dialog med entreprenør/bygherre. Nybyggere er underlagt samme forpligtigelser, som alle øvrige grundejere, efter endt byggeri, i forhold til at vedligeholde grundejerforeningens rabatstykke.

Der spørges fra grundejer, om grundejerforeningen kan gøre noget ved at folk kontinuerligt holder på fortovene/vejene.

Bestyrelsen redegør for, at hverken den eller grundejerforeningen har hjemmel i nogen lov til at gøre noget. Grundejerforeningen kan henstille til, at man ikke må holde på vejen eller at man skal have plads til sine biler på egen grund.

Der spørges fra grundejer, om der er mulighed for at samle folk til et samlet tilbud om nye energikilder. Set i lyset af den store stigning på gaspriser, kan der være øget interesse i f.eks. varmepumper som alternativ energikilde til gasfyr. Det foreslås at bestyrelsen godt kan faciliterer via hjemmesiden hvis der er tilslutning blandt grundejerne.

  

Dirigenten takker for god ro og orden.

__________________________________________________________

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 25. OKTOBER 2021

Referat

Grundejerforeningen Søvang, Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 25. oktober 2021, kl. 20 i Søvang Sportsklub, Poppelvej 139 

 

Deltagere fra bestyrelsen:

Lise Stadager (LHS), formand

Berit Jenkins (BJ), næstformand/vej- parkudvalg

Birka Sonne (BIS), kasserer

Niels Ulrich (NU), bestyrelsesmedlem

Flemming Sieben (FS), broformand/vej- parkudvalg

Christian S. Westerberg (CSW), bestyrelsesmedlem

Birthe M. Svenningsen (BS), bestyrelsesmedlem/referent

Stinne Hildebrand (SH), suppleant

Michelle M. Angermann (MMA), suppleant

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Præsentation af formandskandidaterne

3. Valg af ny formand

4. Byfortætning

5. Ny formand har ordet

6. Tidligere formand takker af

 

1. Valg af dirigent LHS bød velkommen. Flemming Aunel blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt og blev herefter godkendt. Der var fremmødt 119 medlemmer.

2. Præsentation af formandskandidaterne Der var to kandidater til formandsposten hhv.: Julie , som er ansat i Novo Nordisk, og som meget gerne ville være med til at gøre Søvang et attraktivt sted at bo også for børnefamilierne. Lasse Hvidman, som er ansat i Oticon og var imod yderligere byfortætningen i GF Søvang samt, at han har en stor interesse for kystsikringen i Søvang.. Der var flere spørgsmål til kandidaterne fra salen bl.a., at det var vigtigt for forsamlingen at vide, hvilken vej de nye kandidater trækker i forbindelse med kystsikring og byfortætningen.

3. Valg af ny formand Der blev foretaget skriftlig afstemning blandt deltagerne. 45 stemmer gik til Julie og Lasse fik 65 stemmer og der var 19 blanke stemmer.

4. Byfortætning NU oplyste, at når en grundejer vil sælge sit hus, så vil enhver grundejer sælge til den højest mulige pris, hvilket er forståeligt nok. Men såfremt man kan dele en grund op på 2 x 700m2 og Kommunen dispenserer ned til 600m2 og/eller mindre indebærer dette, at der kommer flere familier, mere trafik/støj på vejene/parcellerne/naboer etc. Det kan vi, som bor i Søvang klage over til Kommunen. Det har vi tidligere gjort uden held, men vi vil gøre det igen og især da vi kan risikere, at grundene bliver endnu mindre. De fleste er flyttet til Søvang pga. af frihed og plads til privatliv både udendørs og indendørs. Så vi anmoder om grundejernes opbakning. Vi ser det, som den eneste måde, at vi kan bevare Søvang på – som et villakvarter, primært med fritliggende parcelhuse, men med plads til alle. Dirigenten forespurgte om der var kommentarer til emnet. En grundejer anbefalede, at forsamlingen eenstemmigt siger nej til forslaget om reduktion af grundstørrelser fra nu 700 m2 til 600m2 samt at de nuværende reg e regler for bygning af dobbelthuse og kædehuse med grundstørrelse ned til 300 m2 pr. bolig sløjfes. Flemming Aunel oplyste, at det altid har været kutyme, at kommunen spurgte GF Søvang ifb. med en høring, men det bliver ikke overholdt mere. Fra salen blev det oplyst, at der er flere tilfælde, hvor der er blevet givet dispensation fra Kommunens side. Derudover er brandfaren også større når husene ligger tæt sammen. Der blev endvidere også henvist til et byggeri på Elmevej. NU henviste til kommuneplanen, som kommer til høring i næste måned, hvorfor det er vigtigt, at vi giver vores mening tilkende. Det blev eenstemmigt vedtaget, at GF Søvang ikke går ind for byfortætning.

5. Ny formand har ordet Lasse takkede forvalget og ville gøre sit for at opfylde/varetage de ønsker etc., som GF Søvang var interesseret i. Han glædede sig også til at samarbejde med bestyrelsen. Det blev foreslået at indsætte valget ifb. med Byfortætningen på de offentlige medier.

6. Tidligere formand takker af LHS takkede for et spændende år som formand og ønskede GF Søvang det bedste fremover.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 21.

__________________________________________________________